Táto internetová stránka je miestom venovaným µudovej kultúre v poµsko-slovenskom pohraničí, ktoré je súčas»ou Euroregiónu Beskydy a jeho najbliľ±ieho okolia.
Predstavujeme rôzne miesta: múzea i skanzeny, teda profesionálne in±titúcie, regionálne izby v správe úradov a spoločenských organizácii, ale i regionálne izby a izby tvorivosti so súkromným charakterom. Niektoré zbierky sú bohaté, iné sú neveµkými expozíciami súkromných zberateµov - nad±encov alebo expozíciami µudových výrobkov. V±etky sú zaujímavé pre milovníkov tradícii.
S tým zámerom sme pre čitateµov vydali kniľnú verziu a s tým zámerom predstavujeme i internetovú verziu.

 [viac...]

Záujemcovia, ktorí chcú vyjadri» svoj názor na predmet uvedenej publikácie, prosíme vyplni» anketu:
Klikni, vyplniť anketu...